Методи й технологія навчання на уроках економіки

Метод

Визначення

Умови використання

Лекція

Бесіда без участі учнів у формі запитань або обговорення.

Доцільна для великих аудиторій, де участь слухачів неможлива або небажана. Інформацію, що презентується,можна точно визначити наперед. Контроль викладача над ситуацією - 100%-й.

Бесіда

Діалог, що дозволяє аудиторії брати участь у формі запитань та(або) обговорення.

Підходить для невеликих аудиторій (до 30 осіб). Участь викликає зацікавленість. Засвоєння викладеного матеріалу можна перевірити в процесі бесіди. Стиль більш розкутий порівняно з лекцією.

Обговорення

Ситуація, у якій відбувається вільний обмін знаннями та ідеями.

Має сенс, коли застосування інформації є питанням точки зору та(або) необхідні змінити ставлення. Також підходить, коли вчителю потрібно отримати зауваження та коментарі групи.

Реальна навчальна ситуація

Детальна історія певної події або обставин, які учні повинні вивчити.

Підходить до застосування навичок, набутих у власному досвіді, або коли мета вимагає зосередженого обговорення певних обставин.

Вправа

Перед учнями ставиться мета - виконати певне завдання, щоб отримати потрібний результат. Вправу можна виконувати індивідуально або в групах.

Підходить для перевірки розуміння учнями певного обсягу знань або застосування на практиці набутих навичок і отриманих знань у певному алгоритмі для досягнення визначеної мети.

Ділова гра

Учням надається інформація про компанію і ставиться завдання прийняти певні ділові рішення впродовж часу, установленого викладачем. Часто ділова гра передбачає "управління" групою учнів компанією загалом, прийняття рішень з питань виробництва, маркетингу, реалізації та фінансів. Згодом результат оцінюється з точки зору прибутків.

Доцільна в разу, коли учням потрібно зрозуміти "загальну" ситуацію управління. Дозволяє продемонструвати взаємозв'язок багатьох функціональних аспектів управління, допомагає застосовувати вміння та навички на практиці. Взаємодію в групі також можна використати, щоб учні зрозуміли роль керівника. Подеколи використовується для оцінення потенціалу учнів.

"Майже реальні" вправи

Учням дають кілька вправ або документів, подібних до тих, з якими працівники мають справу на робочому місці, і перед школярами ставиться завдання виконати певні дії. Після виконання вправи результати порівнюються.

Підходить для надання працівникам, робоче місце яких - стіл. Вони створюють уявлення про проблеми реального життя та їх розв'язання. Сприяє закріпленню навичок на практиці. Може використовуватись для оцінення потенціалу учасників, а також для визначення ставлення до роботи (наприклад, пріоритети, скарги).

Рольова гра

Перед учасниками ставиться завдання зіграти конкретну роль у навчальній ситуації. Використовується переважно для вдосконалення навичок міжособистісного спілкування.

Підходить для використання на практиці навичок міжособистісного спілкування, пов'язаних із наближеними до життя ситуаціями. Учасники можуть практикуватися й отримати зауваження та коментар учителя або однокласників, що дозволяє їм виробити навички спілкування. Рольова гра може сприяти розвитку впевненості й навіть змінити точку зору. Використовується в ситуації симуляції (моделювання) з метою вивчення тенденцій, типів та ознак поведінки.

Проект

Перед учнями ставиться завдання виконати вправу в ситуації з "реального світу", часто - з робочого місця. Вони працюють під меншим наглядом, часто - довший період часу і мають кращу ініціативу для розробки творчих ідей, ніж під час роботи за вправою. Проект може виконуватись індивідуально або в групах.

Рекомендується для перевірки оволодіння учнями навичками або певною базою знань під наглядом у реальній життєвій ситуації. Підходить, якщо слід виявити ініціативу або творчий підхід. Є цінним методом для застосування учнями навичок або знань чи реальної ситуації із життя. Дає гарні можливості для викладача з творчим мисленням.