До уроків 10 класу

  Зародження розвиток фізики як науки

  Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку

  Методи наукового познання

  Фізика і техніка в Україні

  Механічний рух тіл.

  Фізичне тіло і матеріальна точка. Поступальний рух. Система відліку.

  Відносність механічного руху.

  Вимірювання. Похибки вимірювань.

  Векторні і скалярні величини. Дії над векторами.

  Траекторія руху. Шлях і переміщення.

  Рівномірний прямолійний рух. Швидкість руху тіла.

  Графік залежності шляху від часу за умови прямолінійного рівномірного руху.

  Графік залежності модуля швидкості від часу.

  Середня швидкість.

  Миттєва швидкість.

  Ізопроцеси в газах.

  Робота газу.

  Семінар. Двигун внутрішнього згоряння. Парова і газова турбіни. Реактивний двигун. Холодильна машина. ККД теплового двигуна. Шляхи підвищення ККД теплових двигунів. Розв’язування задач.

  Семінар. Роль теплових двигунів у народному господарстві. Екологічні проблеми використання теплових двигунів.

  Електричний заряд, його дискретність, елементарний заряд.

  Закон Кулона.

  Напруженість електричного поля.

  Розв’язування задач. Робота поля по переміщенню заряду. Потенціал, різниця потенціалів. Зв’язок між напругою і напруженістю.

  Електричний струм. Умови, необхідні для існування електричного струму. Сила струму, напруга, опір. Електричні кола. Закон Ома для ділянки кола.

  Робота і потужність струму.

  Взаємодія струмів. Магнітне поле. Магнітна індукція.

  Сила Лоренца.

  Узагальнююче заняття: основні закони електродинаміки та їх застосування.

  Контрольна робота-1 (10 клас)

    Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання.

   Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку.

   Відносність механічного руху. Траекторія руху. Рівномірний прямолійний рухШлях і переміщення. Швидкість руху.

    Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла і пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху.

   Розв’язування графічних задач

   Вимірювання сил. Додавання сил

   Закони динаміки

   Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія.Закон збереження енергії

    Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування.  

   Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини

   Теплові машини. Холодильна машина

  © 2013. School13, Kyiv, Potapova,3. All Rights Reserved.