Оцінювання навчальних досягнень учнів. Оцінюючи навчальні досягнення учнів з географії, потрібно враховувати:

  - правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять і закономірностей, точність вживання географічної та картографічної термінології;

  - ступінь самостійності відповіді;

  - логічність, доказовість у викладенні матеріалу;

  - ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних умінь (робота з картографічними, статистичними та іншими додатковими матеріалами).

  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії

  Рівні навчальних досягнень

  Бали

  Критерії навчальних досягнень учнів

  І. Початковий

  1

  Учень (учениця) розрізняє окремі географічні явища чи об'єкти (гори і рівнини, суша і океан, село і місто, галузь тощо) і з допомогою вчителя знаходить їх на карті.

  2

  Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює окремі факти на елементарному рівні, розрізняє один або кілька запропонованих географічних об'єктів і намагається знайти їх на карті.

  3

  Учень (учениця) дає нечіткі характеристики географічних об'єктів; з допомогою вчителя знаходить їх на карті, може самостійно розрізнити окремі географічні поняття.

  ІІ. Середній

  4

  Учень (учениця) частково відтворює текст підручника, дає нечітке визначення основних понять і термінів з допомогою вчителя; називає відповідно до теми конкретного уроку компоненти географічної оболонки та складові господарства; виконує за зразком практичну роботу; під час відповіді намагається користуватися географічною картою.

  5

  Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу без розкриття причинно-наслідкових зв'язків, описує географічні об'єкти чи явища за типовим планом; намагається робити висновки без підтвердження їх прикладами; частково володіє обов'язковою географічною номенклатурою.

  6

  Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює значну частину вивченого матеріалу відповідно до його складу в підручнику; на середньому рівні володіє географічною номентклатурою і картою.

  ІІІ. Достатній

  7

  Учень (учениця) має достатні географічні знання і застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій; має цілісне уявлення про природні та суспільні явища, вміє вести спостереження за навколишнім середовищем; достатньо володіє картографічним матеріалом.

  8

  Учень (учениця) засвоїв основні уявлення, поняття і категорії географічної науки про Землю та господарську діяльність людини; застосовує здобуті знання на практиці, використовуючи прийоми аналізу статистичних даних про господарство і населення, показує їхню зміну в часі; уміє наводити приклади взаємодії людини і природи; знає обов'язкову географічну номенклатуру.

  9

  Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про компоненти природи і просторову організацію господарства; пояснює причинно-наслідкові зв'язки в природі і господарстві; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом.

  ІV. Високий

  10

  Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку певних процесів або явищ, передбачених навчальною програмою; пояснює прикладне значення географічних знань, дає розгорнуту відповідь, відбирає необхідні знання; вільно застосовує більшість географічних понять і може їх класифікувати; добре володіє картографічним матеріалом.

  11

  Учень (учениця) має глибокі знання про об'єкт вивчення, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження і висновки, вміє працювати з рекомендованими вчителем джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує і використовує картографічну інформацію.

  12

  Учень (учениця) володіє грунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, висловлює й аргументує власне ставлення до різних поглядів на об'єкт вивчення; самостійно аналізує природні й суспільні явища, робить відповідні висновки й узагальнення; здатна розв'язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією і творчо її використовує.

  © 2013. School13, Kyiv, Potapova,3. All Rights Reserved.