Інтегрований предмет «Основи здоровя» передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді.

  Мета інтегрованого предмета: формування і учнів свідомого ставлення до свого життя і здоровя, оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки.

  Завдання предмета:

  -         формування в учнів мотивації до дбайливого ставлення до життя і здоровя

  -         формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров’я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей

  -         виховання у підлітків бережливого, дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоровя як однієї з найвищих людських цінностей, потреби самопізнання та всебічного самовдосконалення

  -         ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах, спрямованої на збереження життя і зміцнення здоровя

  -         формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови збереження і зміцнення здоровя

  -         ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й методами збереження життя і зміцнення усіх складових здоровя

  -         навчання учнів методам самозахисту в умовах загрози для життя

  -         навчання учнів методам самооцінки і контролю стану і рівня здоровя протягом усіх років навчання

  -         розвиток життєвих навичок учнів, спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя.

  Критерій оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоровя

  Рівні навчальних досягнень учнів

  Бали

  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

  І. Початковий

  1

  Учень має уявлення з визначеної проблеми, за допомогою вчителя може розпізнати і назвати окремі поняття, що стосуються здоровя та безпеки життєдіяльності.

  2

  Учень намагається відтворити окремі факти, за допомогою вчителя або з використанням підручника надає елементарні дані за програмою.

  3

  Учень відтворює окремі факти, за допомогою вчителя або з використанням підручника фрагментарно характеризує окремі дані щодо методів здорового способу життя та безпеки життєдіяльності.

  ІІ. Середній

  4

  Учень за допомогою вчителя або з використанням підручника дає визначення окремих понять; неповно характеризує ознаки здоров’я та безпечної поведінки; за інструкцією та за допомогою вчителя фрагментарно виконує практичні дії, пов’язані зі здоровим способом життя та безпекою життєдіяльності.

  5

  Учень самостійно дає визначення окремих понять за допомогою вчителя або з використанням підручника відтворює навчальний матеріал, характеризуючи ознаки здоров’я, шляхи і методи його зміцнення та збереження життя за інструкцією виконує елементарні практичні дії стосовно здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, звертаючись за консультацією до вчителя.

  6

  Учень самостійно, але неповно відтворює навчальний матеріал; за допомогою вчителя розв’язує типові навчальні ситуаційні задачі; характеризує окремі ознаки здоров’я, методи збереження життя і зміцнення здоров’я; наводить прості приклади; за інструкцією, звертаючись за консультацією до вчителя, виконує практичні дії здорового способу життя та безпеки життєдіяльності; робить розрізнені висновки.

  ІІІ. Достатній

  7

  Учень самостійно відтворює навчальний матеріал; розкриває суть понять; розв’язує прості типові ситуаційні задачі; за інструкцією виконує необхідні операції з захисту та збереження власного здоров’я, надання допомоги іншим, практичні дії здорового способу життя та безпеки життєдіяльності; робить неповні висновки.

  8

  Учень відповідає на поставлені питання; дає порівняльну характеристику явищам і процесам, які характеризують здоров’я, самостійно розв’язує прості типові ситуаційні задачі, виправляє допущені помилки щодо реалізації здорового способу життя; за інструкцією робить практичні дії здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, робить нечіткі сформульовані висновки.

  9

  Учень вільно відповідає на поставлені питання; самостійно розв’язує завдання, виправляє помилки щодо ведення здорового способу життя; з допомогою вчителя встановлює причино-наслідкові зв’язки; робить   практичні дії здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, робить чітко сформульовані висновки.

  ІV. Високий

  10

  Учень обґрунтовано відповідає на поставлені питання, передбачені навчальною програмою; самостійно аналізує і розкриває суть явищ і процесів, що характеризують здоровий спосіб життя, узагальнює, систематизує встановлює причино-наслідкові зв’язки; під керівництвом учителя користується наданою інформацією; робить практичні дії здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, робить логічно побудовані висновки відповідно до мети конкретної оздоровчої діяльності.

  11

  Учень логічно. Усвідомлено відтворює навчальний матеріал у межах навчальної програми; самостійно аналізує і розкриває закономірності явищ і процесів, що характеризують здоровий спосіб життя, здоров’я і безпеку життєдіяльності, їх сутність; встановлює і обґрунтовує причино-наслідкові зв’язки; самостійно користується джерелами інформації, рекомендованими вчителем; ретельно виконує практичні дії, пов’язані зі здоровим способом життя та безпекою життєдіяльності, робить обґрунтовані висновки.

  12

  Учень виявляє міцні та глибокі знання за програмою, може вести дискусію з конкретного питання щодо збереження життя і зміцнення здоров’я з використанням знань суміжних дисциплін, самостійно оцінює та характеризує різноманітні явища і процеси, що характеризують здоровий спосіб життя, здоров’я і безпеку життєдіяльності, виявляє особисту позицію щодо них, уміє розв’язувати проблемні завдання; самостійно користується різними джерелами інформації, у тому числі й рекомендованими вчителем; ретельно виконує практичні навички здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, робить обґрунтовані висновки, може впоратись з додатковими завданнями; правильно поводиться в непередбачуваних ситуаціях.

   

   

   

   

  © 2013. School13, Kyiv, Potapova,3. All Rights Reserved.